Apklausos taisyklės

Žaidimo „Media Ekspertas 2016“ taisyklės

 

  1. Žaidimo laikas ir organizatorius

1.1 Žaidimas „Media Ekspertas 2016“, toliau – „Žaidimas“, organizuojamas Lietuvos Respublikoje ir vyks nuo 2015-12-03 iki 2016-12-02. Žaidimą organizuoja UAB „Media House“, įmonės kodas. 111707070, adresas Jasinskio g. 16a, Vilnius, toliau vadinamas „Organizatoriumi“.

1.2 Žaidimo vykdymo tvarką nustatė Organizatorius remiantis šiomis taisyklėmis. Žaidimo taisyklės ir Organizatoriaus sprendimai privalomi visiems žaidimo dalyviams.  Žaidime gali dalyvauti 18 metų amžiaus sulaukę nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai. Žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimos nariai (sutuoktiniai, vaikai, vaikaičiai, broliai, seserys, tėvai arba seneliai).

 

  1. Dalyvavimas Žaidime ir prizai

2.1 Dalyvis turi atsakyti į pateiktus 10 klausimų anketoje, kuri yra paskelbta www.media-house.com svetainėje. Kiekvienas dalyvis, atsakęs į pateiktus klausimus ir pateikęs anketą, dalyvauja žaidime.

2.2 Dalyvis turi anketą užpildyti ir pateikti iki 2015 gruodžio 31 d. (imtinai), vėliau pateiktos anketos bus laikomos nebegaliojančiomis ir Žaidime nedalyvauja.

2.3 Pateikdamas užpildytą anketą, dalyvis prisiima visą atsakomybę už anketoje pateiktų duomenų teisingumą ir tikslumą. Dalyvis taip pat yra atsakingas už klaidas, padarytas pateikiant anketos informaciją.

2.4 Dalyvis gali pateikti tik vieną anketą. To paties dalyvio pasikartojančios anketos bus negaliojančios.

2.5 Anketose pateikti atsakymai bus vertinami remiantis paskutiniais turimais oficialiais duomenimis.

2.6 Žaidimo laimėtoju taps dalyvis, teisingai atsakęs į visus anketos klausimus. Jei teisingai atsakiusių dalyvių bus daugiau nei vienas, laimėtojas bus išrinktas burtų keliu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Jei nei vienas dalyvis nebus teisingai atsakęs į visus klausimas, laimėtoju bus išrinktas dalyvis, teisingai atsakęs į daugiausiai klausimų. Tuo atveju, jei bus daugiau dalyvių, teisingai atsakiusių į vienodą skaičių klausimų, laimėtojas bus išrinktas burtų keliu iš visų daugiausiai teisingai atsakiusiųjų.

2.7 Laimėtojas, išrinktas 2.6 punkte nustatyta tvarka, laimi lėktuvo bilietus Vilnius-Niujorkas-Vilnius. Prizo vertė negali viršyti 1000 eurų sumos. Skrydžio datą laimėtojas privalo išsirinkti per 4 savaites, nuo tada, kai Organizatorius su juo susisieks. Patvirtinus skrydžio datą, jos keisti nebegalima.

2.8 Laimėtojas bus išrinktas 2016 gruodžio 2 d. 2.6 punkte nustatyta tvarka.

2.9 Organizatorius su laimėtoju susisieks nevėliau kaip per 5 darbo dienas po jo išrinkimo. Tuo  atveju, jei Organizatoriui arba jo atstovui nepavyks susisiekti su laimėtoju ne dėl Organizatoriaus kaltės per vieną mėnesį nuo laimėtojo išrinkimo dienos, laimėtojui prizas nebus perduotas.

2.10 Jei su laimėtoju nepavyks susisiekti per vieną mėnesį nuo laimėtojo išrinkimo dienos, bus išrinktas naujas laimėtojas vadovaujantis šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

2.11 Laimėtas prizas į pinigus ar kitos rūšies prizus nekeičiamas.

2.12 Atsiimdamas prizą, prizo laimėtojas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą). Prizo laimėtojui nepateikus šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų arba informacijai nesutampant su prizą laimėjusios registracijos informacija, prizas atvykusiam asmeniui neišduodamas.

2.13 Su prizo perdavimu susijusius valstybinius mokesčius sumoka Organizatorius įstatymų numatyta tvarka ir terminais.

2.14 Organizatorius neatsako už prizų laimėtojui galimus padarytus nuostolius, atsiradusius naudojantis prizu.

2.15 Su prizo atsiėmimu susijusios šiose taisyklėse nenurodytos papildomos išlaidos, pavyzdžiui, transporto arba telefono pokalbių išlaidos, prizų laimėtojams nepadengiami.

 

 

  1. Kitos sąlygos 

3.1. Iškilus nenumatytoms aplinkybėms (force majeure), Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti žaidimą ir nedelsiant apie tai pranešti per žiniasklaidą www.media-house.com svetainėje.

3.2. Visos pretenzijos dėl žaidimo organizavimo ir jos eigos turi būti siunčiamos įmonei UAB „Media House“ adresu Jasinskio g. 16a, Vilnius, Lietuva, arba  el. paštu contact@media-house.com, pažymint nuorodą „Media Ekspertas 2016“.

3.3. Visi su žaidimu susiję ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

3.4. Žaidimo dalyviai sutinka, kad jų vardai ir pavardės bei kontaktiniai duomenys būtų išsaugoti ir juos Organizatorius arba jo įgaliotasis atstovas galės naudoti šio žaidimo metu ir tikslais.

3.5  Dalyvaudami žaidime dalyviai sutinka gauti UAB „Media House“ naujienlaiškį anketoje nurodytu el. paštu.

Uždaryti